Regulamin konkursu WYZWANIE 100 przysiadów w 30 dni EMS 2020 sp. z o.o

REGULAMIN KLUBÓW EMS 2020 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma EMS 2020 sp. z o.o.  z siedzibą w LUDWIKA RYDYGIERA 25 / 16 30-695 KRAKÓW, NIP: 679-320-29-01 
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a, dołączenie do grupy wyzwania oraz czynne uczestnictwo przez 30 dni w wyzwaniu. 
 4. Konkurs trwa od 1 września do 30 września. 
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na wydarzeniu wyzwania oraz na grupie wyzwania. 
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram – EMS2020

Zadanie konkursow

Zadanie konkursowe polega na:

 1. Dołączeniu do grupy wyzwania (link w wydarzeniu).
 2. Zaobserwowanie na Instagramie i Facebooku Fanpage EMS2020.
 3. Zrobienie zdjęcia przed wyzwaniem sylwetki.
 4. Pomiar centymetrem tych partii -brzuch, pośladki, uda.
 5. Napisanie posta powitalnego na grupie – wstawienie zdjęcia oraz wymiarów.
 6. Zrobienie 100 przysiadów codziennie przez 30 dni. 

Nagroda

Nagrodą w konkursie to:​​ 

1 MIEJSCE, dla osób, które wypełnią zadania 1,2,3,4,6. I punkt 5: wstawiają zdjęcie na grupie codziennie –   Karnet MINI (4 treningi) + specjalny strój treningowy + plecak sportowy

2 MIEJSCE, dla osób, które wypełnią zadania 1,2,3,4,6. I punkt 5: wstawiają zdjęcie na grupę przynajmniej 4 w tygodniu –  2 treningi + plecak

3 MIEJSCE, dla osób, które wypełnią zadania 1,2,3,4,6. I punkt 5: wstawiają zdjęcie przynajmniej 2 w tygodniu –  1 trening + analiza składu ciała

 1. Nagrodę można odebrać w studio na Armii Krajowej 12/5 w Krakowie. 
 2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30 listopada, po tym czasie Nagroda traci ważność. 
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: treningems2020@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest EMS 2020 sp. z o.o. na ulicy Ludwika Rydygiera 25/16 w Krakowie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: treningems2020@gmail.com
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku EMS2020
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na grupie wyzwania EMS 2020.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zapisz się na pierwszy trening próbny