Regulamin

REGULAMIN KLUBÓW EMS 2020 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

DEFINICJE

EMS 2020 – Studio Treningu będące własnością EMS 2020 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-695) przy ul. Rydygiera 25 lok. 16.

Klient – osoba fizyczna korzystająca lub chcąca skorzystać z usług EMS 2020.

Karnet treningowy – imienna karta uprawniająca do wstępu na teren ośrodka treningowego w terminach uprzednio omówionych Treningów

Trener – pracownik lub współpracownik EMS 2020.

Trening – indywidualnie ustalony przez trenera lub fizjoterapeutę trening przy użyciu specjalistycznego sprzętu do elektrostymulacji.

Kwestionariusz – ankieta przeprowadzana przed przystąpieniem do ćwiczeń, mająca na celu ustalić możliwości i przeciwwskazania Klienta do ćwiczeń.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z sieci studiów EMS 2020 prowadzonego przez:

EMS 2020 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-695) przy ul. Rydygiera 25 lok. 16 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000852464, posiadającą numer NIP: 6793202901, numer REGON: 386640631,  

 1. Sprzęt wykorzystywany w EMS 2020 jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas Treningu.
 2. Trener wykonujący Treningi posiada odpowiednie wykształcenie oraz certyfikaty do przeprowadzania Treningów.
 3. Z usług świadczonych przez EMS 2020 może korzystać Klient, a także osoba powyżej 15 (piętnastego) roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zakup karnetu EMS 2020, w tym na podpisanie niniejszego regulaminu, a także pisemną zgodę na uczestniczenie osoby niepełnoletniej w Treningu.
 4. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń znajdujący się w EMS 2020, mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem w obecności Trenera EMS 2020.
 5. Klient odbywający Trening EMS zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju, tj. koszulki z rękawem nie krótszym niż do łokcia oraz getrów nie krótszych niż do kolana wykonanych z min. 90% bawełny. Istnieje możliwość zakupu stroju w cenie 80 złotych bądź wypożyczenia stroju w EMS 2020 w cenie 10 zł.
 6. Trener EMS 2020 może przerwać Trening, jeżeli w trakcie ćwiczeń zaobserwuje u Klienta nietypowe lub niepokojące dolegliwości.
 7. Wszystkie opłaty Klient dokonuje przed rozpoczęciem Treningu zgodnie z obowiązującym cennikiem karnetów i wybranej przez siebie formie.
 8. Opłata może być uiszczona w następujący sposób:
  • w formie gotówkowej,
  • w formie przelewu na wskazane konto bankowe,
  • w formie płatności kartą.
 9.  Każdy wykupiony pakiet ma określony termin ważności określony zarówno w cenniku na stronie internetowej oraz w recepcji EMS 2020.
 10. Przed pierwszym Treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia Kwestionariusza, w którym deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia. W przypadku osoby niepełnoletniej Kwestionariusz powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego.
 11. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywanie Treningu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza. Lista przeciwwskazań opisana jest w Kwestionariuszu.
 12.  Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń i uwag trenera.
 13. Klient przyjmuje do wiadomości, że podjęcie Treningu w EMS 2020 związane jest z ryzykiem powstania chorób lub urazów w szczególności występowania u Klienta chorób lub przeciwwskazań opisanych w Kwestionariuszu.
 14. Klient jest zobowiązany do informowania Trenera o aktualnym stanie zdrowia lub jego zmianie. W przypadku wystąpienia niepożądanych dolegliwości w trakcie odbywanej Treningu, należy bezzwłocznie poinformować o tym Trenera, który może podjąć decyzję o wstrzymaniu Treningu.
 15. Trener może również poprosić o zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszej kontynuacji Treningu.
 16. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w związku z tym faktem szkody.
 17. EMS 2020 nie odpowiada za kontuzje i urazy Klienta, które powstały w wyniku zatajenia przez Klienta istnienia chorób lub przeciwwskazań wskazanych w Kwestionariuszu, a także zatajenia przez Klienta innych istotnych okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe i bezpiecznie przeprowadzenie Treningu.

KARNETY ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z TRENINGU EMS 2020

 1. Karnety są imienne, niezbywalne i nieprzenoszalne oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 2. Karnet na 4 wejścia jest ważny przez 30 dni od daty pierwszego Treningu.
 3. Karnet na 8 wejść jest ważny przez 60 dni od daty pierwszego Treningu.
 4. Karnet na 12 wejść jest ważny przez 90 dni od daty pierwszego Treningu.
 5. Karnet na 20 wejść jest ważny przez 180 dni od daty pierwszego Treningu.
 6. Karnet na 50 wejść jest ważny przez 365 dni od daty pierwszego Treningu.
 7. Trening próbny jest specjalną formą korzystania z usług EMS 2020, z której mogą skorzystać wyłącznie osoby, które wcześniej nie posiadały członkostwa w EMS 2020.
 8. Poza wyżej wymienionymi Karnetami EMS 2020 uprawnione jest do wprowadzania do swojej oferty innych, promocyjnych karnetów. O ile zasady takiej promocji nie przewidują innych postanowień, do abonamentów promocyjnych odpowiednio stosuje się niniejszy Regulamin.
 9. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu (rezerwacji terminu), a w przypadkach wyjątkowych na bieżąco, w zależności od dyspozycyjności Trenera.
 10. Termin Treningu można umówić osobiście w EMS 2020, telefonicznie, mailowo, bądź za pośrednictwem formularza na stronie internetowej ems2020.sobright.com.pl
 11. Umówiony Trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania EMS 2020 najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godzin przed planowanym Treningiem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie bądź SMS. W przypadku skutecznego odwołania Treningu lub dokonanego na warunkach opisanych w zdaniach poprzedzających, Trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji. Trening, który nie został odwołany zgodnie z zapisami poprzedzającymi, zostanie uznany za wykorzystany przez Klienta.
 12. W uzasadnionych przypadkach EMS 2020 może odwołać umówiony Trening o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub SMS. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny termin Treningu albo zwrot kosztów odwołanego Treningu (wg wyboru Klienta).

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA EMS 2020

 1. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na umówiony Trening. W przypadku, gdy Klient spóźni się o więcej niż 10 (dziesięć) minut może nastąpić – w zależności od dyspozycyjności Trenera – odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania Treningu.
 2. W przypadku opóźnienia powstałego z winy EMS 2020, Trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin Treningu.
 3. Na terenie EMS 2020 obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania, spożywania oraz używania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających. EMS 2020 ma prawo do odmowy dopuszczenia do Treningów Klientów pozostających pod wpływem ww. substancji.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu EMS 2020 w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione przez siebie uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do EMS 2020.
 5. EMS 2020 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w EMS 2020.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGUR

 1. Każdy Klient ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.
 2. Każdy Klient posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klientowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru osobom trzecim.
 3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji EMS 2020 oraz umożliwienia Klientom korzystania ze wszystkich udogodnień EMS 2020.
 4. W systemie WodGuru Klient uzyskuje informacje o:
  • posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
  • treningach, w których Klient uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;
  • prowadzonej korespondencji w ramach systemu;
  • dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;
  • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez EMS 2020 lub Trenera.
 5. W ramach systemu WodGuru Klient uzyskuje następujące uprawnienia:
  • wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klienta;
  • przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach EMS 2020;
  • zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach EMS 2020;
  • dokonywanie płatności za karnety i treningi;
  • wypisywanie się z zajęć i treningów;
  • kontaktowanie się z Trenerami, innymi Klientami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;
  • uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia EMS 2020.
 6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klient posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.
 7. Klient zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Klient zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:
  • rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
  • nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;
  • wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne. 

DANE OSOBOWE

 1.  Administratorem Danych Osobowych Klientów jest EMS 2020 z siedzibą Kraków, posiadający NIP: 6793202901, z którym Klient może skontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres biuro.ems2020@gmail.com.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez EMS 2020 usług oraz ich rozliczenia; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie EMS 2020; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na EMS 2020; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Klient wyraził na to zgodę).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez EMS 2020 pod adresem ems2020.sobright.com.pl podczas zakupu karnetu.
 5. Dane osobowe Klientów, będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania Umowy zawartej z Klientem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym EMS 2020 wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez EMS 2020 lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec EMS 2020, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów, EMS 2020 przekazuje dane osobowe Klientów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu EMS 2020 uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi sprzątania, usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez EMS 2020 celach, o których mowa powyżej.
  2. Klientom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania swoich danych;
   • prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy EMS 2020 będzie przetwarzał dane Klientów w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

   MONITORING

  1. Klient przyjmuje do wiadomości, że na terenie EMS 2020 zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez EMS 2020.
  2. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych EMS 2020 (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel EMS 2020, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
  3. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach EMS 2020 posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz manager.
  4. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres do 14 dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Reklamacje dotyczące działania EMS 2020, a także przebiegu Treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.
  2. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do wypowiedzenia współpracy między Klientem a EMS 2020.
  3. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki.
  4. W sprawach nieunormowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  5. Regulamin dostępny jest w studiach EMS 2020 oraz na stronie internetowej ems2020.sobright.com.pl
  6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 10 marca 2021 roku.

  Zapisz się na pierwszy trening próbny